Adatkezelési szabályzat

Honlapon történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési szabályzat és tájékoztató

A BG Distribution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; Cg.01-09-966408, a továbbiakban: Adatkezelő), saját marketing tevékenysége során lehetővé teszi a honlapján a felhasználók (a továbbiakban: Érintett) regisztrációját, és az így megadott adatokat kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A honlapon regisztráló felhasználók részére a BG Distribution Hungary Kft. az általa forgalmazott termékkel kapcsolatos hírekkel, információkkal, valamint egyéb kapcsolódó információkkal, továbbá promóciókkal kapcsolatosan rendszeresen hírlevelet küld, esetenként elektronikusan vagy postai úton, marketing célú (de nem direkt eladás-ösztönzési céllal) megkereséseket, tájékoztatókat küld, felhasználói kérdés esetén egyedi tájékoztatást nyújt. A honlapon történő regisztráción keresztül nem lehet megvásárolni a BG Distribution Hungary Kft. által forgalmazott termékeket és nem lehet hozzájutni kedvezményre jogosító kuponokhoz sem.

Az érintett az internetes oldalon (www.biogaia.hu/regisztracio) található regisztrációs felület kitöltésével és saját, valamint gyermeke személy adatainak megadásával regisztrál. A regisztráció abban az esetben sikeres, ha az összes mezőt kitölti az Érintett (azon mezők kitöltése nem kötelező, ahol ilyen feltüntetésre kerül), valamint elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait elektronikus adatbázisában rögzítse és kezelje abból a célból, hogy általa forgalmazott termékkel kapcsolatos hírekkel, információkkal, valamint egyéb kapcsolódó információkkal, továbbá promóciókkal kapcsolatosan rendszeresen hírlevelet küldjön, esetenként elektronikusan vagy postai úton, marketing célú (de nem direkt eladás-ösztönzési céllal) megkereséseket, tájékoztatókat küldjön. A regisztrált felhasználóknak lehetősége van továbbá arra, hogy egyedi kérdéseikre szakmai tájékoztatást kapjanak. A honlapon történő regisztráción keresztül nem lehet megvásárolni a BG Distribution Hungary Kft. által forgalmazott termékeket és nem lehet hozzájutni kedvezményre jogosító kuponokhoz sem.

A regisztráció során az alábbi személyes adatok megadása szükséges: felhasználónév, jelszó, név (vezetéknév, keresztnév), születési idő, e-mail cím, gyermek neve, neme és születési ideje. A regisztrációt követően a felhasználó e-mailen kap megerősítést regisztrációja sikerességéről.

A regisztrációval az Érintett feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatai, valamint törvényes felügyelete alatt álló kiskorú gyermekének személyes adatai az Adatkezelő elektronikus adatbázisába bekerüljenek és ezen adatait – esetleges tiltakozó nyilatkozata kézhezvételéig – az Adatkezelő minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül, a honlapon történő regisztráció céljából, rendszeres elektronikus hírlevél küldése céljából, valamint marketing célból kezelje, és adatfeldolgozó részére továbbítsa az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseivel és a vonatkozó további jogszabályok rendelkezéseivel összhangban.

Érintett tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő, szerződés alapján, adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításai szerint jár el, az Adatkezelő az adatfeldolgozó tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga látta volna el.

Adatfeldolgozó: RoyalCom Kft. (1165 Budapest, Szilágyi Mihály u. 7.; Tel.: (1) 407-2282, (20) 9216-536).

A fogyasztói hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatbázis kezelés adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-111360/2016. A marketing célú adatbázis kezelés adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-111361/2016.

Az adatfeldolgozó személyének esetleges megváltozását az Adatkezelő az adatkezelési nyilvántartásba bejelenti.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított 2003. évi C. törvény alapján a jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz az érintett hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni önmagában a regisztráció alapján. A regisztrációval az Érintett elismeri, hogy az adatszolgáltatás és a hozzájárulás megadása önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK ÉS TÁJÉKOZTATÁSOK

Az adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Az adatkezelés célja a honlapon történő regisztráció, valamint hírlevél küldése és marketing.
A kezelt személyes adatok köre: felhasználónév, jelszó, név (vezetéknév, keresztnév), születési idő, e-mail cím, gyermek neve, neme és születési ideje.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

A kezelt adatok elektronikus adatbázisban kerülnek rögzítésre. A kezelt adatokat a BG Distribution Hungary Kft., mint adatkezelő munkavállalói, valamint az adatfeldolgozó munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá. Mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát, ennek keretében megteszik mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelő és adatfeldolgozó informatikai rendszere és hálózata megfelelően védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonsági eljárásokkal gondoskodik. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldásokat biztosítanak, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Annak érdekében, hogy az adatok a véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védettek, illetve üzemzavar esetén helyreállíthatóak legyenek, az adatokról biztonsági mentés készül. Az adatok továbbítása során a továbbítás megfelelően naplózásra kerül.

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

a) tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ez a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás 10 000 Ft költségtérítés ellenében igényelhető. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az adatkezelő az elutasított kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig értesíti.

Mindez azt jelenti, hogy Ön bármikor tájékoztatást igényelhet arról, hogy az adatkezelő milyen alapon kezeli az Ön személyes adatait, és az adatkezelő az Ön kérdésére írásban, 25 napon belül köteles válaszolni.

b) kérheti a személyes adatainak helyesbítését: ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön azt észleli, hogy az adatai nem helyesek, és ezt jelzi az adatkezelő részére, akkor azt az adatkezelő kijavítja, és ezt követően az Ön által jelzett helyes adatokat alkalmazza.

c) kérheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását: a személyes adatot törölni kell, ha (i) kezelése jogellenes; (ii) az érintett kéri; (iii) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Ezt azt jelenti, hogy Ön bármikor kéreti az adatainak a törlését, ha nem szeretné, hogy további hírlevéllel vagy marketing anyagokkal megkeressék, ilyen kérését az info@biogaia.hu e-mail címre vagy az adatkezelő postai címére megküldött írásos nyilatkozattal, valamint a +36 70 77 20 262 telefonszámon jelezheti.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az adatkezelő az elutasított kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig értesíti.

d) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; továbbá törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

e) Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Az érintettnek fentiekben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Adatfeldolgozó:
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő (BG Distribution Hungary Kft.) határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adattovábbítási nyilvántartás: Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatok ezen nyilvántartásban történő megőrzésére irányuló kötelezettség időtartamát jogszabály korlátozhatja, azonban személyes adatok esetében ez öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem lehet.

Kártérítés és sérelemdíj: Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06-1-391-1400.
Telefax: 06-1-391-1410.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat módosítására. A módosított Szabályzatot az Adatkezelő a honlapján teszi közzé, és az a közzététel napján lép hatályba.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

A jelen Szabályzat 2017. november 30. napján lép hatályba.