Klub adatvédelmi tájékoztató

BioGaia Klub regisztrációhoz kapcsolódó 2024. március 12-től hatályos adatkezelési tájékoztató – verzió 02

A BG Distribution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; Cg.01-09-966408, a továbbiakban: Adatkezelő), saját marketing tevékenysége során, az általa forgalmazott termékkel kapcsolatos hírekkel, információkkal, promóciókkal kapcsolatosan rendszeresen hírlevelet küld és tájékoztatásokat tesz közzé azon magánszemélyek részére, akik a honlapján a BioGaia Klubban felhasználóként regisztrálnak és az ehhez szükséges adataikat önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátják (a továbbiakban: Érintett). Ezen túlmenően az Adatkezelő rendszeresen, külön promóciós játékszabályzatok és ezzel összefüggő adatkezelési tájékoztatók szerint, promóciós játékokat szervez a BioGaia Klub tagok és új regisztrálók részvételével.

Ezen tevékenységei szervezése és lebonyolítása során az Adatkezelő www.patika.biogaia.hu webshopot üzemeltető Mikrobiom Kft.-vel (székhelye: 1122 Budapest, Krisztina körút 2-4. I. em. 17. ajtó; cégjegyzékszáma: 01-09-349754, adószáma: 27106594-2-43, Kesselbauerné Janoch Judit Barbara ügyvezető, adatkezelő elérhetősége: Tel: +36209608152; e-mail: ugyfelszolgalat@patika.biogaia.hu) közös adatkezelőként jár el. A közös adatkezelés azt jelenti, hogy a közös adatkezelők, egy közös adatkezelési célból együttesen kezelik a személyes adatokat, az adatkezelések célját és eszközeit (a belső folyamatokat, a használt nyomtatványok tartalmát, a közösen használt adatbázisok tartalmát) közösen határozták meg, és minden adatkezelő hozzáfér az általunk közösen kezelt adatokhoz. A továbbiakban az „Adatkezelő” vagy „Adatkezelők” fogalmak alatt a BG Distribution Kft.-t és a Mikrobiom Kft.-t együttesen kell érteni.

A BioGaia Klubhoz történő csatlakozás a Adatkezelő által szervezett promóciók, játékok során a vonatkozó BioGaia Klub regisztráció során történhet, valamint a biogaia.hu/regisztracio oldalon is lehetséges a „Regisztráció” menüpontban.

A BioGaia Klubhoz történő csatlakozás során lehetőség van megjelölni azt a korosztályt (akár többet is), amivel kapcsolatban az Érintett szeretne információhoz jutni. A korosztály megjelölése nem kötelező, ennek hiányában általános tartalmú BioGaia Klub hírlevél kerül kiküldésre.

A BioGaia Klub regisztrációval Ön feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatai az Adatkezelő elektronikus adatbázisába bekerüljenek és ezen adatait – esetleges tiltakozó nyilatkozata kézhezvételéig – az Adatkezelő minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül, saját marketing tevékenységével összefüggésben, rendszeres elektronikus hírlevél küldése céljából kezelje, és adatfeldolgozó részére továbbítsa.

Amennyiben a regisztrációra egy promóciós játék során kerül sor, illetve ha a regisztráló a regisztráció során bejelöli, hogy részt kíván venni az éppen aktuális promóciós játékban, úgy a regisztráció során megadott adatokat az Adatkezelő a promóciós játék lebonyolítása céljából is kezeli, külön promóciós játék szabályzat és adatkezelési tájékoztató szerint.

A regisztrációval Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő, szerződés alapján, adatfeldolgozó(k) szolgáltatását veszi igénybe. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításai szerint jár el, az Adatkezelő az adatfeldolgozó tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga látta volna el. Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozókkal kapcsolatos bármilyen adat vagy elérhetőség igénylése esetén forduljon hozzánk a lenti elérhetőségeken, az adatfeldolgozók részletes adatai a következő pontban levő linken elérhető Adatkezelési Szabályzat végén is megtalálhatók.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján az alábbiakról tájékoztatjuk (jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos főbb szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és a jelen Tájékoztató ezekkel együtt értelmezendő.)

Adatkezelő: BG Distribution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; Cg.01-09-966408) és Mikrobiom Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1122 Budapest, Krisztina körút 2-4. I. em. 17. ajtó; cégjegyzékszáma: 01-09-349754, adószáma: 27106594-2-43) közös adatkezelőként

Adatkezelő képviselője:  BG Distribution Kft. esetén Dr. Cholnoky Judit ügyvezető; Telefonos elérhetőség: +36209845395; Elektronikus elérhetőség: info@biogaia.hu; Mikrobiom Kft. esetén Kesselbauerné Janoch Judit Barbara ügyvezető, Tel: +36209608152; e-mail: ugyfelszolgalat@patika.biogaia.hu

Adatok forrása: az adatok közvetlenül az Érintettől kerülnek felvételre, az adatszolgáltatás önkéntes

Az adatkezelés célja: BioGaia Klub regisztráció, valamint promóciós játékkal egybekötött regisztráció esetén ezen túlmenően a promóciós játék lebonyolítása és adminisztrálása

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása: GDPR 6. cikk 1. bekezdése a) pontja

A kezelt adatok köre: BioGaia Klub regisztráció esetén: név, e-mail cím, korosztály preferencia (nem kötelező) felhasználónév, regisztrációs jelszó; Promóciós játék esetén ez előzőeken túl, nyertesek esetén postai cím és telefonszám a nyeremény kézbesítéséhez.
Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig (BioGaia Klub regisztráció törléséig vagy ilyen igény bejelentéséig). A nyeremények kisorsolását (jegyzőkönyvek) és nyertesekhez eljuttatását (nyertessel való kommunikáció és a nyeremény postára adását igazoló feladóvevény) igazoló dokumentumokat 5 évig (általános elévülési idő) őrizzük meg.

A kezelt adatok címzettjei: Az Adatkezelő részére szerver szolgáltatást, adminisztratív szolgáltatást, tömeges levélküldési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók. A hozzájárulási dokumentumok/adatok egy esetleges adatvédelmi hatósági vizsgálat során a hatóság részére bemutatásra/átadásra kerülhetnek.

Jelen adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz.

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését.

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja.

Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.

Adatkezelési hozzájárulás visszavonásához való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon az info@biogaia.hu e-mail elérhetőségünkre, részletes Adatvédelmi Szabályzatunk a biogaia.hu/Adatvedelem weboldalon olvasható.

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

A jelen hozzájárulás aláírásával és személyes adataim megadásával kijelentem, hogy a jelen, BioGaia Klub regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót megismertem, és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a BG Distribution Kft. és a Mikrobiom Kft., mint közös adatkezelők a megadott személyes adataimat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljék, azaz saját marketing tevékenységük során, mint közös adatkezelők az általuk forgalmazott termékkel kapcsolatos hírekkel, információkkal, promóciókkal kapcsolatosan közvetlenül megkeressenek, valamint hogy ehhez adatfeldolgozók szolgáltatását vegyék igénybe. Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom az info@biogaia.hu e-mail címre vagy az adatkezelő postai címére megküldött írásos nyilatkozattal, illetve a +36209845395 telefonszámon.