Adatkezelési szabályzat – promóciós játék

Promóciós játék részvételi és adatkezelési szabályzat
2017. március 1-től 2017. június 30-ig
Honlapon regisztrálók részére szervezett promóciós játék

A JÁTÉK SZERVEZŐJE a BG Distribution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; Cg.01-09-966408, a továbbiakban: Szervező).

A JÁTÉKBAN RÉSZT VEHET minden 18. életévet betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár, kivéve a BG Distribution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint a Szervezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont).

A JÁTÉK IDŐTARTAMA: A játék magyarországi idő szerint 2017. március 1. 00:00:01 órától – 2017. június 30. 23:59:59 óráig (éjfél) tart.

A JÁTÉKBAN A RÉSZTVEVŐ az internetes oldalon (www.biogaia.hu/regisztracio) található regisztrációs felület kitöltésével és személy adatainak megadásával regisztrál (vesz részt). A regisztráció abban az esetben sikeres, ha az összes mezőt kitölti a résztvevő (azon mezők kitöltése nem kötelező, ahol ilyen feltüntetésre kerül), valamint elfogadja a részvételi és adatkezelési szabályzatot és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait a promóciós játék lebonyolítása céljából kezelje, valamint hogy azokat a játék lebonyolítását követően elektronikus adatbázisában rögzítse és kezelje abból a célból, hogy általa forgalmazott termékkel kapcsolatos hírekkel, információkkal, valamint egyéb kapcsolódó információkkal, továbbá promóciókkal kapcsolatosan rendszeresen hírlevelet küldjön, esetenként elektronikusan vagy postai úton, marketing célú (de nem direkt eladás-ösztönzési céllal) megkereséseket, tájékoztatókat küldjön. A regisztrált felhasználóknak lehetősége van továbbá arra, hogy egyedi kérdéseikre szakmai tájékoztatást kapjanak. A honlapon történő regisztráción keresztül nem lehet megvásárolni a BG Distribution Hungary Kft. által forgalmazott termékeket és nem lehet hozzájutni kedvezményre jogosító kuponokhoz sem.

A regisztráció során az alábbi személyes adatok megadása szükséges: név, postai cím, e-mail cím, telefonszám (nem kötelező), gyermek neve és születési ideje. A regisztráció során megadott adatok valóságáért a résztvevő felel, valótlan adatok megadása esetén a játékos kizárásra kerül. Elektronikus regisztráció esetén a regisztrációt követően a résztvevő e-mailen kap megerősítést regisztrációja sikerességéről.

A NYEREMÉNYEK:

– A 2017. március 1-31. közötti időszakban regisztrált játékosok között a Szervező …… db, egyenként ……. Ft értékű BioGaia ajándékcsomagot sorsol ki.
– A 2017. április 1-30. közötti időszakban regisztrált játékosok között a Szervező …… db, egyenként ……. Ft értékű BioGaia ajándékcsomagot sorsol ki.
– A 2017. május 1-31. közötti időszakban regisztrált játékosok között a Szervező …… db, egyenként ……. Ft értékű BioGaia ajándékcsomagot sorsol ki.
– A 2017. június 1-30. közötti időszakban regisztrált játékosok között a Szervező …… db, egyenként ……. Ft értékű BioGaia ajándékcsomagot sorsol ki.
A nyeremények készpénzre nem válthatóak, át nem ruházhatóak.

A SORSOLÁS ÉS A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA:
A Szervező az aktuális regisztrációs időszak lezárását követően, külön időpontban sorsolja ki a nyereményeket a sikeresen regisztráltak között.

A sorsolások időpontjai:
– Magyarországi idő szerint 2017. április 10. hétfő 10:00 a 2017. március 1-31. között regisztráltak között;
– Magyarországi idő szerint 2017. május 8. hétfő 10:00 a 2017. április 1-30. között regisztráltak között;
– Magyarországi idő szerint 2017. június 12. hétfő 10:00 a 2017. május 1-31. között regisztráltak között;
– Magyarországi idő szerint 2017. július 10. hétfő 10:00 a 2017. június 1-30. között regisztráltak között.

A sorsolás helyszíne: 1021 Budapest, Budakeszi út 51. A sorsolások nyilvánosak.

A sorsolás mente: Az aktuális regisztrációs időszak lezárását követően a sikeres regisztrációkat tartalmazó adatbázisból a sorsolás napján a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, számítógépes program segítségével kerülnek kisorsolásra a nyertesek. Szervező …… db tartaléknyertest is kisorsol, akik a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, ha a nyertesek, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertesek a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján nem válnak jogosulttá a nyereményre.

A Szervező a nyertesek névsorát a www.biogaia.hu/nyertesek oldalon teszi közzé a sorsolást követő 3 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertesek (tartaléknyertesek) neve és lakóhelyének települése kerül megjelenítésre. A nyertesek (tartaléknyerteseket) a Szervező e-mailben, ennek sikertelensége esetén pedig postán értesíti a nyertességről, illetve a nyeremények átvételének módjáról és részleteiről. Amennyiben a nyertes a regisztrált e-mail címen vagy postai címen nem érhető el, és nem lép kapcsolatba a Szervezővel attól a naptól számított 10 naptári napon belül, hogy a Szervező nyertesek névsorát közzétette, az érintett nyeremény átszáll az 1. számú tartaléknyertesre. Az 1. számú tartaléknyertes értesítésére a nyertes értesítésére vonatkozó szabályok az irányadók. Az 1. számú tartaléknyertes elérhetetlensége esetén a nyeremény a 2. számú tartaléknyertesre száll át.

A nyertesek (tartaléknyertesek) a nyeremények átvételére vagy személyesen jogosultak, érvényes személyazonosításra alkalmas igazolványuk és lakcímkártyájuk felmutatásával a Szervező irodájában (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy ilyen igény esetén a Szervező részükre a nyereményt postai úton kézbesíti. A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy részükre a nyeremény átadásra kerüljön a nyertesi minőségéről való tudomást szerzéstől számított 30 napon, de legkésőbb a sorsolást követő legfeljebb 90 napon belül. Amennyiben a nyertes (tartaléknyertes) nem veszi át a nyereményét az értesítést követő 30 munkanapon belül, utána nem válik jogosulttá a nyereményre. A nyereményre való jogosultság másra nem ruházhatóak át, nem cserélhetőek fel és készpénzre nem válthatóak.

EGYÉB FELTÉTELEK: A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a személyt, aki a jelen játék során bizonyítottan a játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. A részt vevő tudomásul veszi, hogy az internetes regisztráció sikeressége függhet a kiszolgáló technológiától, ily módon a regisztrációt kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a regisztráció nem sikerül vagy késedelmet szenved.

Szervező kizárja továbbá a felelősségét a regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott adatok hibás, vagy hamis volta miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a nyertes adatai időközbeni megváltozása a nyeremények átadását lehetetlenné teszi, illetve, ha a Szervező által meghatározott időpontban a nyertes nem veszi át a nyereményt a nyertes érdekkörébe tartozó okból.

A nyeremények tulajdonjoga, illetve a költségviselés és a kárveszély a nyeremények átadásával száll át a nyertesekre.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, e körben a nyertesnek minősülő résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező egyes személyes adatait (név) nyilvánosságra hozza, róla és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvételt készítsen, melyet a Szervező és/vagy megbízottja akár egészben, akár részleteiben térítésmentesen felhasználhat, honlapján közzétehet, kifejezett tiltakozó nyilatkozat hiányában pedig reklámcélra felhasználhatja.

A játékkal kapcsolatosan felmerülő, a Szervezőt terhelő esetleges adókat és díjakat, valamint a nyeremények postai kézbesítésének díját a Szervező viseli. A játék keretében kisorsolásra kerülő nyeremények után az esetlegesen felmerülő további költségeket (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertes viseli.

ADATKEZELÉS: Azáltal, hogy a részvevő regisztrál a játékban, feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, lakcímét, telefonszámát a Szervező és megbízottjai a játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, valamint a hozzájárulása úgy minősül, hogy mint a gyermekének törvényes képviselője hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a gyermek nevét és születési idejét a fentiek szerint kezelje.

Ezen túlmenően a résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező egyes személyes adatait (név) nyilvánosságra hozza és róla és a nyeremény átadásáról kép- és/vagy hangfelvétel készülhessen, és az ily módon létrehozott kép- és/vagy hangfelvételeket, illetve azok egyes részleteit, elemeit Szervező bármely módon rögzített, akár vágott, akár vágatlan formában bármiféle – különösen időbeli, technikai és területi korlátozástól mentesen, ellenszolgáltatás nélkül bármely technikai eljárással, bármely módon nyilvánosságra hozhatja, felhasználhatja, illetve hasznosíthatja. A részt vevő tudomásul veszi, hogy Szervező általi felhasználás személyét érintő promóciós jellegére és reklámértékére tekintettel, az elkészült felvételekkel és a közölt adatokkal kapcsolatban sem most, sem később semmiféle ellenszolgáltatás iránti igénnyel nem léphet fel.

A fentieken túlmenően a játékra való regisztráció során a résztvevő feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatai, valamint gyermekének személyes adatai a Szervező elektronikus adatbázisába bekerüljenek és ezen adatait – esetleges tiltakozó nyilatkozata kézhezvételéig – a Szervező minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül, saját marketing tevékenységével összefüggésben, rendszeres elektronikus hírlevél küldése, esetenként elektronikusan vagy postai úton, marketing célú (de nem direkt eladás-ösztönzési céllal) megkeresések, tájékoztatók küldése céljából kezelje, és adatfeldolgozó részére továbbítsa az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban.

Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervező, mint adatkezelő, szerződés alapján, adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a Szervező utasításai szerint jár el, a Szervező az adatfeldolgozó tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga látta volna el.

Adatfeldolgozó: RoyalCom Kft. (1165 Budapest, Szilágyi Mihály u. 7.; Tel.: (1) 407-2282, (20) 9216-536).

Az ezzel összefüggő promóciós játékhoz kapcsolódó adatbázis-kezelés adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-111359/2016.
A fogyasztói hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatbázis kezelés adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-111360/2016.
A marketing célú adatbázis kezelés adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-111361/2016.

Az adatfeldolgozó személyének esetleges megváltozását a Szervező az adatkezelési nyilvántartásba bejelenti.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított 2003. évi C. törvény alapján a jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz az érintett hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni önmagában a játékban való részvétel/regisztráció alapján. A regisztrációval a részt vevő elismeri, hogy az adatszolgáltatás és a hozzájárulás megadása önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK ÉS TÁJÉKOZTATÁSOK

Az adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatkezelés célja a honlapon történő regisztráció, az ezzel összefüggő promóciós játék lebonyolítása valamint hírlevél küldése és marketing.

A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, gyermekének neve és születési ideje.

Az adatkezelés időtartama: a promóciós játékhoz kapcsolódó adatkezelés időtartama a játék lebonyolításáig (adatkezelési cél eléréséig) tart, a hírlevél küldés céljából történő adatkezelés és a marketing célú adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

A kezelt adatok elektronikus adatbázisban kerülnek rögzítésre. A kezelt adatokat a BG Distribution Hungary Kft., mint adatkezelő munkavállalói, valamint az adatfeldolgozó munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá. Mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát, ennek keretében megteszik mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelő és adatfeldolgozó informatikai rendszere és hálózata megfelelően védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonsági eljárásokkal gondoskodik. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldásokat biztosítanak, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Annak érdekében, hogy az adatok a véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védettek, illetve üzemzavar esetén helyreállíthatóak legyenek, az adatokról biztonsági mentés készül. Az adatok továbbítása során a továbbítás megfelelően naplózásra kerül.

A részt vevő/érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

a) tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ez a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás 10 000 Ft költségtérítés ellenében igényelhető. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az adatkezelő az elutasított kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig értesíti.

Mindez azt jelenti, hogy Ön bármikor tájékoztatást igényelhet arról, hogy az adatkezelő milyen alapon kezeli az Ön személyes adatait, és az adatkezelő az Ön kérdésére írásban, 25 napon belül köteles válaszolni.

b) kérheti a személyes adatainak helyesbítését: ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön azt észleli, hogy az adatai nem helyesek, és ezt jelzi az adatkezelő részére, akkor azt az adatkezelő kijavítja, és ezt követően az Ön által jelzett helyes adatokat alkalmazza.

c) kérheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását: a személyes adatot törölni kell, ha (i) kezelése jogellenes; (ii) az érintett kéri; (iii) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Ezt azt jelenti, hogy Ön bármikor kéreti az adatainak a törlését, ha nem szeretné, hogy további hírlevéllel vagy marketing anyagokkal megkeressék, ilyen kérését az info@biogaia.hu e-mail címre vagy az adatkezelő postai címére megküldött írásos nyilatkozattal, valamint a +36 70 77 20 262 telefonszámon jelezheti.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az adatkezelő az elutasított kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig értesíti.

d) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; továbbá törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

e) Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Az érintettnek fentiekben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Adatfeldolgozó:
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő (BG Distribution Hungary Kft.) határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adattovábbítási nyilvántartás: Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatok ezen nyilvántartásban történő megőrzésére irányuló kötelezettség időtartamát jogszabály korlátozhatja, azonban személyes adatok esetében ez öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem lehet.

Kártérítés és sérelemdíj: Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06-1-391-1400.
Telefax: 06-1-391-1410.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

PANASZOK
A játékkal kapcsolatos panaszok a Szervezőhöz kizárólag elektronikus úton nyújthatók be az info@biogaia.hu e-mail címre, a panasz alapjául szolgáló esemény bekövetkezésétől számított 2 napon belül.

A panaszban fel kell tüntetni a résztvevő vezeték- és keresztnevét, pontos levelezési címét, e-mail címét valamint a panasz részletes leírását illetve alapját. Azon panaszok, melyek nem felelnek meg ezen feltételeknek, nem kerülnek elbírálásra. A panaszokat a Szervező bírálja el azok kézhezvételét követő 7 napon belül. A Szervező döntése a panaszt illetően végleges, ellene jogi eljárás nem indítható és nem fellebbezhető. A panaszost a Szervező a döntéséről írásban értesíti (postai úton, vagy e-mail formájában).

A részt vevőnek személyesen, írásban vagy telefonon bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, valamint kizárhatja azt, hogy számára a jövőben szolgáltatásokat közvetlenül ajánljanak fel, továbbá mindezekkel kapcsolatban jogorvoslattal élhet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint.

A jelen játék promóciós játéknak minősül, nem terjed ki rá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. év XXXIV. szóló törvény hatálya. A jelen játékban átadott nyeremény az Szja tv. 1. számú melléklet 8.14. pontja alapján adómentes bevételnek minősül.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
A résztvevők a játékban való részvétellel magukra nézve automatikusan kötelezőnek fogadják el jelen Szabályzat rendelkezéseit.
Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen Szabályzat alapján kizárásra került személy mégis részt vett a játékban, a Szervező e személyt a játékból kizárja és az esetlegesen átadott ajándékot visszaköveteli.

A Szervezőnek jogában áll saját belátása szerint bármely okból a játékot törölni és leállítani.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzatban foglalt feltételek módosítására, illetve a játék módosítására vagy megszüntetésére. A módosított Szabályzatot vagy a megszüntetésről szóló döntést a Szervező a honlapján teszi közzé, és az a közzététel napján lép hatályba. A játékban részt vevők felelőssége, hogy a játék feltételeiről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező kifejezetten kizárja a Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét bármely a játék feltételeinek módosítására vagy annak megszüntetésére vonatkozó döntésével kapcsolatban.

A Szervező kizárja felelősségét a játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó, a játékkal kapcsolatos követelések a Ptk. 6:121.§. alapján bírósági úton nem érvényesíthetőek.

A jelen Szabályzat 2017. március 1. napján lép hatályba.