A BIOGAIA MAGYARORSZÁG FACEBOOK RAJONGÓI OLDALÁN SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA RÉSZTVEVŐK RÉSZÉRE SZÓLÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. A JÁTÉKOK SZERVEZŐJE

A BioGaia Magyarország Facebook rajongói oldalon (a továbbiakban: Rajongói oldal) szervezett nyereményjátékok (a továbbiakban: Játék vagy Játékok) szervezője a BG Distribution Hungary Kft. (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51. Cg.01-09-966408; tel: +36/70-77-20-262) (a továbbiakban: Szervező).

A Játékok lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott Be Social Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5.; 01-09-997245; tel: +36/70-411-2343) bonyolítja le (a továbbiakban: Lebonyolító), és a nyeremény kézbesítése során a BioGaia hivatalos webshopja, a Mikrobiom Kft. által üzemeltetett BioGaia Patika (patika.biogaia.hu) jár el, a webshop üzemeltetésében részt vevő partnerei segítségével – együttesen Közreműködők –, részletes adatok itt érhetők el.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. Szervező a Játékot a Rajongói oldalon meghirdetett posztban (a továbbiakban: Poszt) teszi közzé. Szervező az adott Játék időtartamáról és konkrét feltételeiről az adott Posztban tájékoztatja a Rajongói oldal tagjait.

2.2. A Játékokra irányadó és kötelezően alkalmazandó a Rajongói oldalon közzétett, a Rajongói oldal használatára vonatkozó Felhasználási Feltételek is, így különösen, de nem kizárólag a felhasználói tartalmakra vonatkozó általános tilalmak és előírások.

2.3. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.9 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki

  • A Szervező által közzétett Posztban meghirdetett kérdésre helyesen válaszol, továbbá
  • hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Rajongói oldal követésekor rendelkezésre bocsátott adatait (Facebook regisztrációs név, Facebook ID) majd később – nyertesség esetén – szükséges adatait (szállítási név, szállítási cím, e-mail cím és telefonszám) az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és
  • a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja
    (a továbbiakban együtt: Pályázat).

2.4. Egy Játékos egy adott Játékban kizárólag egy db Pályázattal jogosult részt venni (kivéve, ha a Szervező az adott Posztban ettől eltérően rendelkezik).

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból.

2.6. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Közreműködők mindennemű felelősséget kizárnak.

2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve Közreműködők az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja.

2.9. A Játékokból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő Közreműködők dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.10. Az adott Játékból vagy Játékokból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Közreműködőknek okoztak.

2.11. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja.

3. NYERTESEK MEGHATÁROZÁSA

3.1. Szervező az adott Játék időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül a véletlenség elve alapján gépi sorsolással, számítógépes program segítségével választ ki 3 (azaz három) db Pályázatot. A játék időtartama magyarországi idő szerint: 2021. március 19. (péntek) 12:00 órától 2021. március 21. (vasárnap) 23:59 óráig tart. A sorsolás időpontja: 2021. március 22. (hétfő) 10:00 óra.

3.2. A Szervező a sorsoláson összesen 3 (három) db tartaléknyertes Pályázatot is kisorsol, akik a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, ha a nyertesek, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertesek a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján nem válnak jogosulttá a nyereményre.

4. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

4.1. Szervező az adott Játék nyereményét a Játék meghirdetésével egyidejűleg, az adott Posztban teszi közzé (a továbbiakban: Nyeremény). A nyertesek jutalma: fejenként 1 db BioGaia Junior eper ízű, 10 db-os rágótabletta. Szervező fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt – a Játékosok Rajongói oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

4.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult.

4.3. Szervező a Nyeremények nyerteseit (tartaléknyerteseit) legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 3 (három) munkanapon belül értesíti a játék Facebook posztja alatt hozzászólás formájában történő nyilvános közzététellel. A Rajongói oldalon a nyertesek (tartaléknyertesek) Facebook regisztrációs neve kerül megjelenítésre, amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes játékosok részére a Szervező Facebook Messenger üzenetben is küld értesítést, a nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) naptári napon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges további személyes adatait (szállítási név, szállítási cím, telefonszám) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelöl ki.

4.4. A Nyereményeket a Szervező, a BioGaia hivatalos webshopja, a Mikrobiom Kft. által üzemeltetett BioGaia Patika (patika.biogaia.hu) útján, GLS futárszolgálat általi kézbesítéssel juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címére. Szervező a Nyeremény kézbesítését egyszer kísérli meg, a sorsolástól/nyertes meghatározásától számított 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve a Közreműködők terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

4.5. Szervező kizárja az adott Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, illetve Közreműködőket semmilyen felelősség nem terheli.

5. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Játék lebonyolításával járó költségeket, valamint a Nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli. A Nyereményekhez tartozó esetleges nyereményadó-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

6. ADATVÉDELEM

6.1. A jelen Játékban történő részvétel és a kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

6.1.1. Szervező, mint adatkezelő és Közreműködők, mint adatfeldolgozók, a személyes adataikat (Facebook regisztrációs név, Facebook ID, nyertesség esetén szállítási név, szállítási cím, telefonszám) kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt a játék lebonyolítása, adminisztrálása és a nyeremény kézbesítése céljából kezelje, illetve feldolgozza;
6.1.2. nyertesség esetén Facebook regisztrációs nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza.

6.2. A Játékosok a részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
6.3. Játékosok az adatkezelési hozzájárulásukat a Pályázat beküldésével, mint a részvétel és a Játékszabályzat kifejezett elfogadására irányuló magatartással adják meg.

6.4. A megadott adatok kezelője a szervező BG Distribution Hungary Kft., mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Közreműködők végzik. Az adatfeldolgozó a Szervező utasításai szerint jár el, a Szervező az adatfeldolgozó tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga látta volna el.

6.5. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

6.6. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. A Játékosok a Játékban való részvétellel magukra nézve automatikusan kötelezőnek fogadják el jelen Szabályzat rendelkezéseit.

7.2. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező, illetve Közreműködők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

7.3. Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől vagy Közreműködőktől nem követelheti.

7.4. Szervező, illetve Közreműködők kizárják a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a rajongói oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. Illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Közreműködők semminemű felelősséget nem vállalnak.

7.5. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, facebook profilok létrehozását, illetve a Játékok szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja az adott Játékból vagy Játékokból.

7.6. Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, semmilyen felelősséget nem vállal.

7.7. Szervező kizárja a felelősségét a rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.8. A Játékok semmilyen módon nem szponzoráltak a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

7.9. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Rajongói oldalon.

7.10. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

7.11. A Játékkal kapcsolatos panaszok a Szervezőhöz kizárólag elektronikus úton nyújthatók be az info@biogaia.hu e-mail címre, a panasz alapjául szolgáló esemény bekövetkezésétől számított 2 napon belül. A panaszban fel kell tüntetni a Játékos vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, valamint a panasz részletes leírását, illetve alapját. Azon panaszok, melyek nem felelnek meg ezen feltételeknek, nem kerülnek elbírálásra. A panaszokat a Szervező bírálja el azok kézhezvételét követő 7 napon belül. A Szervező döntése a panaszt illetően végleges, ellene jogi eljárás nem indítható és nem fellebbezhető. A panaszost a Szervező a döntéséről e-mailben értesíti.

7.12. A jelen játék promóciós játéknak minősül, nem terjed ki rá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. év XXXIV. szóló törvény hatálya.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján, a jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató rendelkezésre bocsátásával az alábbiakról tájékoztatjuk (jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos főbb szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és a jelen Tájékoztató ezekkel együtt értelmezendő.)

Adatkezelő: BG Distribution Hungary Kft. (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; Cg.01-09-966408)
Adatkezelő képviselője: Dr. Cholnoky Judit ügyvezető; Telefonos elérhetőség: +36-20/984-5395;
Adatok forrása: az adatok közvetlenül az Érintettől kerülnek felvételre, az adatszolgáltatás önkéntes, adatszolgáltatás hiányában az érintett nem tud a játékban részt venni, illetve nyertesség esetén a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatok hiányában a nyeremény adott esetben nem kézbesíthető
Az adatkezelés célja: Facebook promóciós játék lebonyolítása és adminisztrálása, nyeremények kézbesítése
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása: GDPR 6. cikk 1. bekezdése a) pontja, az érintett a hozzájárulás bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét
A kezelt adatok köre: Facebook regisztrációs név, Facebook ID, nyertesség esetén szállítási név, szállítási cím, telefonszám (ez utóbbi nem kötelező, de megkönnyítheti a nyeremény kézbesítését)
Az adatkezelés időtartama: a résztvevői adatokat a játék lebonyolításáig kezeljük. A nyeremények kisorsolását (jegyzőkönyvek) és nyertesekhez eljuttatását (nyertessel való kommunikáció és a nyeremény kézbesítése) igazoló dokumentumokat 5 évig (általános elévülési idő) őrizzük meg.
A kezelt adatok címzettjei: Közreműködők, mint adatfeldolgozók (részletes adatok itt). A nyertesek Facebook regisztrációs neve a Rajongói oldal nyilvánosan közzétételre került, így előre meg nem határozható címzettek részére is hozzáférhetővé válik.
A hozzájárulási dokumentumok egy esetleges adatvédelmi hatósági vizsgálat során a hatóság részére bemutatásra/átadásra kerülhetnek. Az adatai nem kerülnek EU-n kívül továbbításra.

Jelen adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:
Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz.
Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését.
Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja.
Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.
Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.
Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).
Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.

Adatbiztonság
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon az info@biogaia.hu e-mail elérhetőségünkre, részletes Adatvédelmi Szabályzatunk a biogaia.hu/adatvedelem weboldalon olvasható.

Budapest, 2021. március 19.

BG Distribution Hungary Kft.
Szervező