Termékminta küldéséhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

Termékminta küldéséhez kapcsolódó 2018. november 29-től hatályos adatkezelési tájékoztató

A BG Distribution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; Cg.01-09-966408, a továbbiakban: Adatkezelő), saját marketing és promóciós tevékenysége során, étrend-kiegészítő termékeiből ingyenes termékmintát biztosít mindazok részére, akik ezen igényüket az Adatkezelő által megjelölt felületen jelzik, és az ehhez szükséges adataikat (név és lakcím) önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátják. Termékmintát csak 18 éven felüliek igényelhetnek. A termékmintát a BG Distribution Kft. postai úton küldi meg az érintett részére.

A Termékminta-igényléssel Ön feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy az igénylés során megadott személyes adatai az Adatkezelő elektronikus adatbázisába bekerüljenek, és ezen adatait az Adatkezelő minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül, saját marketing tevékenységével összefüggésben kezelje, és adatfeldolgozó részére továbbítsa abból a célból, hogy az Ön részére termékmintát küldjön. A név- és lakcímadatok megadása nélkül a termékminta postai megküldése nem lehetséges, amennyiben nem kívánja személyes adatait megadni, úgy termékmintát nem tudunk postán küldeni, ilyen esetben előre egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk a termékminta személyes átvételére az Adatkezelő székhelyén.

Az igényléssel Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő, szerződés alapján, adatfeldolgozó(k) szolgáltatását veszi igénybe. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításai szerint jár el, az Adatkezelő az adatfeldolgozó tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga látta volna el. A BG Distribution Hungary Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozókkal kapcsolatos bármilyen adat vagy elérhetőség igénylése esetén forduljon hozzánk a lenti elérhetőségeken.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján, a jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató rendelkezésre bocsátásával az alábbiakról tájékoztatjuk (jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos főbb szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és a jelen Tájékoztató ezekkel együtt értelmezendő.)

Adatkezelő: BG Distribution Hungary Kft. (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; Cg.01-09-966408)
Adatkezelő képviselője: Dr. Cholnoky Judit ügyvezető; Telefonos elérhetőség: +36209845395; elektronikus elérhetőség: info@biogaia.hu
Adatok forrása: az adatok közvetlenül az Érintettől kerülnek felvételre, az adatszolgáltatás önkéntes
Az adatkezelés célja: Termékminta küldése
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása: GDPR 6. cikk 1. bekezdése a) pontja
A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, lakcím
Az adatkezelés időtartama: a termékminta postázását követően az adatok törlésre kerülnek, azok más célra nem kerülnek felhasználásra
A kezelt adatok címzettjei: Az Adatkezelő részére szerverszolgáltatást, adminisztratív szolgáltatást, kommunikációs szolgáltatást, weboldal működtetését biztosító szolgáltatást nyújtó szolgáltatók. A hozzájárulás megadására vonatkozó adatok egy esetleges adatvédelmi hatósági vizsgálat során a hatóság részére bemutatásra/átadásra kerülhetnek. Az adatok nem kerülnek EU-n kívül továbbításra.

Jelen adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz.
Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését.
Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja.
Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.
Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.
Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 1530 Budapest, Pf. 5., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).
Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.

Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon az info@biogaia.hu e-mail elérhetőségünkre, részletes Adatvédelmi Szabályzatunk a biogaia.hu/Adatvedelem weboldalon olvasható.