Játékszabályzat

Promóciós játék részvételi és adatkezelési tájékoztató

2019. augusztus 15-től 2019. augusztus 21-ig BioGaia Klub regisztrálók részére szervezett promóciós játék

 

A JÁTÉK SZERVEZŐJE a BG Distribution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; Cg.01-09-966408, a továbbiakban: Szervező).

A JÁTÉKBAN RÉSZT VEHET minden 18. életévet betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár, kivéve a BG Distribution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint a Szervezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont).

A JÁTÉK IDŐTARTAMA: A játék magyarországi idő szerint 2019. augusztus 15. 09:30:01 órától – 2019. augusztus 21. 23:59:59 óráig (éjfél) tart.

A JÁTÉKBAN a BioGaia Klub korábbi regisztráltjai, valamint a fenti időszakban újonnan regisztráló résztvevők (RÉSZTVEVŐ) vehetnek részt, a belépést/regisztrációt követő Útipatika Játék kvíz kérdéseinek megválaszolásával.

A JÁTÉKBAN az új regisztráló RÉSZTVEVŐ az internetes oldalon (www.biogaia.hu/regisztracio) felületen található BioGaia Klub regisztrációval (regisztrációs felület kitöltésével) és személyes adatainak megadásával, valamint az Útipatika Játék kvízében három kérdés megválaszolásával regisztrál (a játékban való részvétel nem függ attól, hogy a kérdésekre helyesen vagy helytelenül válaszolt-e). A regisztráció abban az esetben sikeres, ha az összes mezőt kitölti a résztvevő (azon mezők kitöltése nem kötelező, ahol ilyen feltüntetésre kerül), valamint elfogadja a részvételi és adatkezelési szabályzatot, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait a promóciós játék lebonyolítása céljából, valamint a BioGaia Klub regisztráció céljából kezelje. A honlapon történő regisztráción, valamint a promóciós játékban való részvételen keresztül nem lehet megvásárolni a BG Distribution Hungary Kft. által forgalmazott termékeket, és nem lehet hozzájutni kedvezményre jogosító kuponokhoz sem 

BioGaia Klub célja: A Szervező az általa forgalmazott termékkel kapcsolatos hírekkel, információkkal, promóciókkal kapcsolatosan rendszeresen hírlevelet küld és tájékoztatásokat tesz közzé azon magánszemélyek részére, akik a honlapján a BioGaia Klubban felhasználóként regisztrálnak. A BioGaia Klubhoz történő csatlakozás során lehetőség van megjelölni azt a korosztályt (akár többet is), amivel kapcsolatban az Érintett szeretne információhoz jutni. A korosztály megjelölése nem kötelező, ennek hiányában általános tartalmú BioGaia Klub hírlevél kerül kiküldésre.

A játék regisztráció során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

BioGaia Klub regisztráció: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, regisztrációs jelszó, korosztály preferencia, amelyre vonatkozóan információhoz szeretne jutni (nem kötelező). A regisztráció során megadott adatok valóságáért a résztvevő felel, valótlan adatok megadása esetén a játékos kizárásra kerül. A regisztrációt követően a résztvevő e-mailen kap megerősítést regisztrációja sikerességéről.

A BioGaia Klub regisztrációval Ön feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatai a Szervező, mint Adatkezelő elektronikus adatbázisába bekerüljenek és ezen adatait – esetleges tiltakozó nyilatkozata kézhezvételéig – az Adatkezelő minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül, saját marketing tevékenységével összefüggésben, rendszeres elektronikus hírlevél küldése céljából kezelje, és adatfeldolgozó részére továbbítsa.

A JÁTÉKBAN a már regisztrált BioGaia Klubtag RÉSZTVEVŐ a honlapon történő belépést követően az Útipatika Játék kvízében három kérdés megválaszolásával regisztrál (a játékban való részvétel nem függ attól, hogy a kérdésekre helyesen vagy helytelenül válaszolt-e).

A NYEREMÉNYEK:

A 2019. augusztus 14-21. közötti időszakban játszó játékosok között a Szervező 3 db, egyenként bruttó 5 000 Ft értékű, BioGaia Útipatika szettet sorsol ki, amelyek tartalma: hűtőtáska, plüss baba és többször használatos szívószál. A nyeremények készpénzre nem válthatóak, át nem ruházhatóak.

A SORSOLÁS ÉS A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA: A Szervező a nyereményeket Magyarországi idő szerint 2019. augusztus 22. csütörtök 12:00 órakor sorsolja ki a játékra sikeresen regisztráltak között.

A sorsolás helyszíne: 1021 Budapest, Budakeszi út 51. A sorsolás nem nyilvános.

A sorsolások menete: A sorsolás a sikeres BioGaia Klub regisztrációkat tartalmazó adatbázisból a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, számítógépes program segítségével történik. Szervező 5 db tartaléknyertest is kisorsol, akik a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, ha a nyertesek, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertesek a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján nem válnak jogosulttá a nyereményre.

A Szervező a nyertesek névsorát (a két sorsolásra külön-külön) a www.biogaia.hu/nyertesek oldalon teszi közzé a sorsolást követő 3 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertesek (tartaléknyertesek) neve kerül megjelenítésre. A nyerteseket (tartaléknyerteseket) a Szervező e-mailben, értesíti a nyertességről, illetve a nyeremények átvételének módjáról és részleteiről. Amennyiben a nyertes a regisztrált e-mail címen nem érhető el, és nem lép kapcsolatba a Szervezővel attól a naptól számított 10 naptári napon belül, hogy a Szervező nyertesek névsorát közzétette, az érintett nyeremény átszáll az 1. számú tartaléknyertesre. Az 1. számú tartaléknyertes értesítésére a nyertes értesítésére vonatkozó szabályok az irányadók. Az 1. számú tartaléknyertes elérhetetlensége esetén a nyeremény a 2. számú tartaléknyertesre száll át.

A nyertesek (tartaléknyertesek) a nyeremények átvételére vagy személyesen jogosultak, érvényes személyazonosításra alkalmas igazolványuk és lakcímkártyájuk felmutatásával a Szervező irodájában (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy ilyen igény esetén a Szervező részükre a nyereményt postai úton kézbesíti. Postai kézbesítés esetén a nyertes köteles a postacímét a Szervező rendelkezésére bocsátani. Ezen postacím kizárólag a nyeremény átadása érdekében és csak az ehhez szükséges mértékben kerül kezelésre a Szervező által. A nyeremény kézbesítéséhez a Szervező a Magyar Posta szolgáltatását veszi igénybe. A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy részükre a nyeremény átadásra kerüljön a nyertesi minőségéről való tudomást szerzéstől számított 30 napon, de legkésőbb a sorsolást követő legfeljebb 90 napon belül. Amennyiben a nyertes (tartaléknyertes) nem veszi át a nyereményét az értesítést követő 30 munkanapon belül, utána nem válik jogosulttá a nyereményre. A nyereményre való jogosultság másra nem ruházhatóak át, nem cserélhetőek fel és készpénzre nem válthatóak.

EGYÉB FELTÉTELEK: A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a személyt, aki a jelen játék során bizonyítottan a játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. A résztvevő tudomásul veszi, hogy az internetes regisztráció sikeressége függhet a kiszolgáló technológiától, ily módon a regisztrációt kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a regisztráció nem sikerül vagy késedelmet szenved.

Szervező kizárja továbbá a felelősségét a regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott adatok hibás, vagy hamis volta miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a nyertes adatai időközbeni megváltozása a nyeremények átadását lehetetlenné teszi, illetve, ha a Szervező által meghatározott időpontban a nyertes nem veszi át a nyereményt a nyertes érdekkörébe tartozó okból.

A nyeremények tulajdonjoga, illetve a költségviselés és a kárveszély a nyeremények átadásával száll át a nyertesekre.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, e körben a nyertesnek minősülő résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező egyes személyes adatait (név) nyilvánosságra hozza, róla és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvételt készítsen, melyet a Szervező és/vagy megbízottja akár egészben, akár részleteiben térítésmentesen felhasználhat, honlapján közzétehet, kifejezett tiltakozó nyilatkozat hiányában pedig reklámcélra felhasználhatja.

A játékkal kapcsolatosan felmerülő, a Szervezőt terhelő esetleges adókat és díjakat, valamint a nyeremények postai kézbesítésének díját a Szervező viseli. A játék keretében kisorsolásra kerülő nyeremények után az esetlegesen felmerülő további költségeket (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertes viseli.

ADATKEZELÉS: Azáltal, hogy a részvevő, mint érintett regisztrál a játékban, feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét (vezetéknév, keresztnév), e-mail címét, jelszavát (csak BioGaia Klub regisztrációval összefüggésben), a megjelölt korosztály preferenciát (nem kötelező megadni), valamint nyertesség és a nyeremény postai kézbesítése esetén a postai címét a Szervező, mint adatkezelő és megbízottjai, mint adatfeldolgozók a játék lebonyolítása céljából, valamint a BioGaia Klubba történő regisztráció céljából a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet  – EU 679/2016) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A regisztrációval a Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő, szerződés alapján, adatfeldolgozó(k) szolgáltatását veszi igénybe. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításai szerint jár el, az Adatkezelő az adatfeldolgozó tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga látta volna el. A BG Distribution Hungary Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozókkal kapcsolatos bármilyen adat vagy elérhetőség igénylése esetén forduljon hozzánk a lenti elérhetőségeken.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján, a jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató rendelkezésre bocsátásával az alábbiakról tájékoztatjuk (jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos főbb szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és a jelen Tájékoztató ezekkel együtt értelmezendő.)

Adatkezelő: BG Distribution Hungary Kft. (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; Cg.01-09-966408)

Adatkezelő képviselője: Dr. Cholnoky Judit ügyvezető; Telefonos elérhetőség: +36209845395 Elektronikus elérhetőség: info@biogaia.hu

Adatok forrása: az adatok közvetlenül az Érintettől kerülnek felvételre, az adatszolgáltatás önkéntes

Az adatkezelés célja: Promóciós játék lebonyolítása, melyben a részvétel a BioGaia Klub regisztrációval valósul meg

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása: GDPR 6. cikk 1. bekezdése a) pontja

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, korosztály preferencia (nem kötelező megadni), regisztrációs jelszó, nyertesek esetén postai cím a nyeremény kézbesítéséhez

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig (BioGaia Klub regisztráció törléséig vagy ilyen igény bejelentéséig). A nyeremények kisorsolását (jegyzőkönyvek) és nyertesekhez eljuttatását (nyertessel való kommunikáció és a nyeremény postára adását igazoló feladóvevény) igazoló dokumentumokat 5 évig (általános elévülési idő) őrizzük meg.

A kezelt adatok címzettjei: Az Adatkezelő részére szerver szolgáltatást, adminisztratív szolgáltatást, kommunikációs szolgáltatást, weboldal működtetési szolgáltatást, tömeges levélküldési szolgáltatást, nyeremények kézbesítése esetén postai szolgáltatást nyújtó szolgáltatók. A hozzájárulási dokumentumok egy esetleges adatvédelmi hatósági vizsgálat során a hatóság részére bemutatásra/átadásra kerülhetnek.

Jelen adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz.

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését.

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja.

Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 1530 Budapest, Pf. 5., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.

Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon az info@biogaia.hu e-mail elérhetőségünkre, részletes Adatvédelmi Szabályzatunk a biogaia.hu/adatvedelem weboldalon olvasható.

PANASZOK

A játékkal kapcsolatos panaszok a Szervezőhöz kizárólag elektronikus úton nyújthatók be az info@biogaia.hu e-mail címre, a panasz alapjául szolgáló esemény bekövetkezésétől számított 2 napon belül.

A panaszban fel kell tüntetni a résztvevő vezeték- és keresztnevét, e-mail címét valamint a panasz részletes leírását illetve alapját. Azon panaszok, melyek nem felelnek meg ezen feltételeknek, nem kerülnek elbírálásra. A panaszokat a Szervező bírálja el azok kézhezvételét követő 7 napon belül. A Szervező döntése a panaszt illetően végleges, ellene jogi eljárás nem indítható és nem fellebbezhető. A panaszost a Szervező a döntéséről írásban értesíti (e-mail formájában).

A panaszkezeléssel kapcsolatosan az alábbi adatkezelés történik:

Adatkezelő:   BG Distribution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; Cg.01-09-966408)

Adatkezelő képviselője: Dr. Cholnoky Judit ügyvezető; Telefonos elérhetőség: +36209845395 Elektronikus elérhetőség: info@biogaia.hu

Adatok forrása: az adatok közvetlenül az Érintettől kerülnek felvételre, az adatszolgáltatás önkéntes

Az adatkezelés célja: promóciós játékkal kapcsolatos panasz kivizsgálása

Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek a promóciók szabályszerű lebonyolítása, és a panaszok kivizsgálása – GDPR 6. cikk 1. bekezdése f) pontja

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: Panasz kivizsgálásáig és megválaszolásáig

A kezelt adatok címzettjei: Az Adatkezelő részére szerver szolgáltatást nyújtó szolgáltató, valamint adminisztratív szolgáltatást, kommunikációs szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó. A hozzájárulási dokumentumok/adatok egy esetleges adatvédelmi hatósági vizsgálat során a hatóság részére bemutatásra/átadásra kerülhetnek. Az adatok nem kerülnek EU-n kívül továbbításra. Az érintettet a jelen adatkezeléssel összefüggésben is a fentiekben rögzített jogok illetik meg.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen játék promóciós játéknak minősül, nem terjed ki rá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. év XXXIV. szóló törvény hatálya.

A résztvevők a játékban való részvétellel magukra nézve automatikusan kötelezőnek fogadják el jelen Szabályzat rendelkezéseit.

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen Szabályzat alapján kizárásra került személy mégis részt vett a játékban, a Szervező e személyt a játékból kizárja és az esetlegesen átadott ajándékot visszaköveteli.

A Szervezőnek jogában áll saját belátása szerint bármely okból a játékot törölni és leállítani.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzatban foglalt feltételek módosítására, illetve a játék módosítására vagy megszüntetésére. A módosított Szabályzatot vagy a megszüntetésről szóló döntést a Szervező a honlapján teszi közzé, és az a közzététel napján lép hatályba. A játékban részt vevők felelőssége, hogy a játék feltételeiről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező kifejezetten kizárja a Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét bármely a játék feltételeinek módosítására vagy annak megszüntetésére vonatkozó döntésével kapcsolatban.

A Szervező kizárja felelősségét a játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó, a játékkal kapcsolatos követelések a Ptk. 6:121.§. alapján bírósági úton nem érvényesíthetőek.

A jelen Szabályzat 2019. augusztus 14-én lép hatályba.

A BG Distribution Hungary Kft. részletes adatvédelmi szabályzata a http://biogaia.hu/adatvedelem/ oldalon érhető el.